Spolský potok

R.CB.07
Localisation: 48.988828N 14.712756E
Area: 90.038 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 444 - 475 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex biotopů v nivě Spolského potoka při jeho vyústění do rybníka Svět: těžené i netěžené rašelinné okraje rybníka (sv. Caricion fuscae, C. demissae), rákosiny sv. Phragmition communis, v sušších polohách vlhké louky sv. Molinion až Arrhenatherion. Součástí lokality je i minerotrofní svahové prameništní rašeliniště (PR V Rájích) s cennými společenstvy sv. Sphagno-Utricularion, Caricion demissae, Sphagno-Tomenthypnion, Molinion. Zarůstá dřevinami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 4.693 ha 5.21 3.31
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.007 ha 0.01 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.778 ha 0.86 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.139 ha 1.26 3
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.008 ha 0.01 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 10.948 ha 12.16 2.35
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.959 ha 2.18 1.68
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.299 ha 0.33 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.128 ha 0.14 3.36
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.359 ha 3.73 2.13
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.911 ha 1.01 2.36
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.366 ha 0.41 4
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.051 ha 0.06 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.022 ha 0.02 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.088 ha 0.1 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2014
Motýli Melitaea cinxia hnědásek kostkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Houby Russula subrubens holubinka mokřadní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2014
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Houby Leccinum variicolor kozák barvoměnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 44 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.