Bystřina

R.CH.01
Localisation: 50.311512N 12.121023E
Area: 159.585 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NNM, NR
Altitude: 598 - 619 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Potok Bystřina je hraničním tokem mezi ČR a Saskem, doprovázený mokřadními a rašelinnými loukami. Součástí PP Bystřina je i hraniční úsek říčky Rokytnice, která tvoří v tomto úseku hranici mezi ČR a Bavorskem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.559 ha 6.62 2.36
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.240 ha 0.15 2.33
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 18.975 ha 11.89 3.37
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.224 ha 2.02 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.458 ha 0.29 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.862 ha 0.54 4
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.077 ha 0.05 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.949 ha 0.59 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.522 ha 2.83 1.74
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.689 ha 1.06 3.94
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.573 ha 0.36 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.787 ha 3 2.68
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.299 ha 2.07 2.13
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 5.243 ha 3.29 1
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.006 ha -- 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2019
Savci Rattus norvegicus potkan -- -- -- BL3 2014
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2, inv 2015
Savci Muscardinus avellanarius plšík lískový Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Měkkýši Planorbis carinatus terčovník kýlnatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Motýli Euphydryas aurinia hnědásek chrastavcový -- HD II Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Pilosella aurantiaca chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.