Pomezní rybník

R.CH.02
Localisation: 50.084821N 12.258837E
Area: 15.434 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 453 - 491 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Eutrofní rybník, který leží na hranici se SRN. Přírodní rezervace se na německé straně nazývá Scheitelteich. Rybník je téměř z poloviny zazemněn a není hospodářsky využíván. Vyvinuta vodní a mokřadní společenstva, navazuje mokřadní louka a porosty vrb.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.134 ha 0.87 3
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.045 ha 0.29 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.198 ha 1.28 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.291 ha 1.88 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.432 ha 2.8 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2.261 ha 14.65 1.86
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.601 ha 23.33 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.322 ha 2.09 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.005 ha 0.03 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.115 ha 0.74 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.842 ha 11.93 3.73

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Acupalpus dubius -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Bagous tempestivus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Bembidion lunatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Donacia crassipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Euoniticellus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Gonioctena olivacea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Mogulones borraginis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Nebria livida -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Bagous diglyptus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Triglochin palustris bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 74 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.