Děvín

R.CH.09
Localisation: 50.162667N 12.424548E
Area: 35.797 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 445 - 452 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašeliniště v údolní nivě Lužního potoka, které leží v centrální části Chebské pánve, nedaleko NPR Soos, 1 km SV od obce Milhostov. Na této lokalitě jsou minerální prameny a dochází k výronům CO2, mofety.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.499 ha 1.39 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.680 ha 1.9 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.014 ha 0.04 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.144 ha 0.4 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.290 ha 0.81 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.069 ha 0.19 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.938 ha 2.62 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.246 ha 0.69 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 8.947 ha 24.99 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.372 ha 1.04 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.662 ha 7.44 2.57
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.152 ha 6.01 2.13
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.046 ha 0.13 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.844 ha 13.53 2.01

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Comarum palustre zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Vážky Leucorrhinia rubicunda vážka tmavoskvrnná -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Vážky Leucorrhinia pectoralis vážka jasnoskvrnná Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Epilobium adenocaulon vrbovka žláznatá -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Pelophylax esculentus s. l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Potamogeton obtusifolius rdest tupolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2020
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 29 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.