Děvín

R.CH.09
Localisation: 50.162667N 12.424548E
Area: 35.797 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 445 - 452 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašeliniště v údolní nivě Lužního potoka, které leží v centrální části Chebské pánve, nedaleko NPR Soos, 1 km SV od obce Milhostov. Na této lokalitě jsou minerální prameny a dochází k výronům CO2, mofety.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 8.947 ha 24.99 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.938 ha 2.62 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.499 ha 1.39 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.372 ha 1.04 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.152 ha 6.01 2.13
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.014 ha 0.04 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.246 ha 0.69 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.290 ha 0.81 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.144 ha 0.4 2
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.046 ha 0.13 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.069 ha 0.19 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.680 ha 1.9 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.844 ha 13.53 2.01
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.662 ha 7.44 2.57

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014, inv 2015
Cévnaté rostliny Utricularia ochroleuca bublinatka bledožlutá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2014
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2020
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 29 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.