U sedmi rybníků

R.CH.11
Localisation: 50.157431N 12.33005E
Area: 17.439 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 474 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava sedmi menších rybníků, které jsou extenzivně obhospodařovány. Součástí CHÚ jsou podmáčené olšiny. 1 km Z od obce Starý rybník.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.258 ha 1.48 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.460 ha 2.64 1.77
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.330 ha 1.89 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.308 ha 1.76 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.562 ha 3.23 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.503 ha 2.88 1.22
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1.736 ha 9.95 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.221 ha 1.27 3.14
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.095 ha 0.55 1.39
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.054 ha 0.31 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.373 ha 7.87 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.930 ha 28.27 2.02

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Myosotis discolor pomněnka různobarvá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Sparganium natans zevar nejmenší Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2020
First 1 2 3 Showing: 30 - 35 results

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace PP U Sedmi rybníků
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2018 do 2020
Výše podpory: 21,4 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Předmětem projektu je oprava hrází a funkčních objektů jako jsou bezpečnostní přelivy a výpustní zařízení, dále také došlo k odbahnění rybníků a tvorbě litorálního pásma. Na lokalitě byl odstraněn invazivní bolševník velkolepý a na řadě míst prosvětlen prostor kácením dřevin. Revitalizována byla i přilehlá tůň s mokřadním biotopem.

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.