Rašeliniště u Chluman

R.CK.01
Localisation: 48.8822N 14.059195E
Area: 258.004 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Altitude: 882 - 1050 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Nejrozsáhlejší rašeliniště v Želnavské hornatině. Vrchovištní klečové rašeliniště s porosty Pinus rotundata, další běžná spol. sv. Sphagnion medii; laggová ostřicová společenstva sv. Sphagno-Caricion canescentis, podmáčené smrčiny a luční rašelinné a mokřadní bezlesí sv. Caricion fuscae, Molinion, Calthion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.162 ha 0.84 3.49
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1.267 ha 0.49 1.7
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.223 ha 0.09 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.283 ha 0.11 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.368 ha 0.53 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 49.445 ha 19.16 2.1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 9.214 ha 3.57 3.53
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 93.526 ha 36.25 3.93
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 36.877 ha 14.29 1.65
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 2.068 ha 0.8 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2.002 ha 0.78 2.03
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.228 ha 0.09 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 25.197 ha 9.77 2.23

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Alchemilla obtusa kontryhel tupý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 71 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.