Úval Zvonková

R.CK.08
Localisation: 48.720901N 13.972274E
Area: 99.299 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NP, SPA, NM
Altitude: 810 - 921 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex luční, mokřadní, rašelinné a prameništní vegetace v pramenném úvalu Pestřice na JV úpatí Smrčiny. Rašelinná vegetace sv. Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis s přechody ke sv. Sphagnion medii, mokřadní luční vegetace sv. Calthion a Molinion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.770 ha 1.78 2.61
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.022 ha 1.03 2.43
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.687 ha 0.69 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 19.732 ha 19.87 2.07
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.225 ha 1.23 2.86
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 10.053 ha 10.12 3.16
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.693 ha 4.73 1.84
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.419 ha 0.42 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 21.713 ha 21.87 3.51
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.224 ha 1.23 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2021
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 52 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.