Rašelinný úval Linda

R.CK.12
Localisation: 48.627541N 14.097508E
Area: 13.327 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Altitude: 840 - 889 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

V západní části v okolí klausy Linda je vyvinuto velmi pěkné společenstvo rašelinných luk s výskytem některých významných druhů. V nejjižnějším cípu enklávy se vyskytuje velice zajímavé společenstvo na zraněné půdě s tučnicí obecnou, všivcem bahenním a rosnatkou okrouhlolistou.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.550 ha 4.13 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.440 ha 33.31 1.65
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.575 ha 4.32 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.394 ha 17.96 2.48
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.545 ha 4.09 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.903 ha 14.28 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.381 ha 2.86 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.