Peklo

R.CL.01
Localisation: 50.653162N 14.513329E
Area: 77.353 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: NNM
Altitude: 236 - 277 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolí zaříznuté do kvádrových pískovců, na jehož dně meandruje Robečský potok, s doprovodnými pobřežními a prameništními společenstvy. V podrostu lužního lesa v nivě potoka je hojná bledule jarní.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.859 ha 2.4 1.23
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 2.505 ha 3.24 1.2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 9.964 ha 12.88 1.64
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.099 ha 0.13 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.432 ha 4.44 1.97
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.092 ha 0.12 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 2.333 ha 3.02 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.138 ha 1.47 1.71
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.090 ha 0.12 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.061 ha 0.08 3.81
L1 Mokřadní olšiny -- -- 11.104 ha 14.35 1.02
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.003 ha -- 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.599 ha 0.77 1
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 6.227 ha 8.05 2.33
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.246 ha 0.32 1.4
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2017
Houby Agaricus dulcidulus -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Camarops tubulina bolinka černohnědá Kriticky ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2019
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2019
Lišejníky Cladonia rangiferina dutohlávka sobí -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2019
Houby Nemania chestersii dřevomor Chestersův -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Houby Mycena pseudocorticola helmovka koromilná -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 98 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.