Niva Ploučnice

R.CL.07
Localisation: 50.698721N 14.442543E
Area: 699.107 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Reason protection: E
Altitude: 124 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Řeka meandrující v úzké nivě v úseku mezi Mimoní a Děčínem. V horním úseku většinou neregulovaná, v dolním regulovaná zčásti. Podmáčené louky mezi Mimoní a Veselím se společenstvy Glycerietum maximae, Caricetum rostrae, Filipendulo-Germanietum palustris. Botanicky nejhodnotnější je úsek pod Borečkem a na Žizníkovem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.848 ha 0.12 3.35
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.008 ha -- 4
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.005 ha -- 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 46.277 ha 6.62 2.49
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.013 ha -- 1.56
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3.319 ha 0.47 3.88
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 8.725 ha 1.25 1.36
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.195 ha 0.03 1.34
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.188 ha 1.03 2.75
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.511 ha 0.07 3.6
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.746 ha 0.25 1.45
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.017 ha -- 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1.219 ha 0.17 3.14
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.220 ha 0.03 1.09
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.632 ha 0.09 1
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Radix ampla uchatka široká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Savci Dama dama daněk evropský -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2017
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Aricia eumedon modrásek bělopásný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Měkkýši Pisidium globulare hrachovka kulovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Měkkýši Pisidium amnicum hrachovka říční -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Měkkýši Physa fontinalis levatka říční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 147 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.