Niva Ploučnice

R.CL.07
Localisation: 50.698721N 14.442543E
Area: 699.107 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM
Reason protection: E
Altitude: 124 - 300 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Řeka meandrující v úzké nivě v úseku mezi Mimoní a Děčínem. V horním úseku většinou neregulovaná, v dolním regulovaná zčásti. Podmáčené louky mezi Mimoní a Veselím se společenstvy Glycerietum maximae, Caricetum rostrae, Filipendulo-Germanietum palustris. Botanicky nejhodnotnější je úsek pod Borečkem a na Žizníkovem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 7.062 ha 1.01 2.31
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 15.081 ha 2.16 3.6
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.006 ha -- 2.5
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.920 ha 0.13 3.55
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.412 ha 0.35 2.25
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 81.574 ha 11.67 2.64
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 39.754 ha 5.69 2.16
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.621 ha 0.23 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 33.691 ha 4.82 2.29
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 23.134 ha 3.31 2.31
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.603 ha 0.23 2.93
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 38.501 ha 5.51 3.86
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 9.616 ha 1.38 2.38
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 22.904 ha 3.28 1.09
M1.4 Říční rákosiny -- -- 5.411 ha 0.77 3.61
First 1 2 3 4 Last Showing: 30 - 45 of 46 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Donacia sparganii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2017
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Savci Dama dama daněk evropský -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 147 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.