Rybníky u Vortové

R.CR.02
Localisation: 49.718013N 15.930997E
Area: 79.613 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
fishpond system
The degree of protection: PLA, NM
Altitude: 615 - 644 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník Návesník, Utopenec a Zlámenec s rozsáhlými rašelinnými loukami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.230 ha 0.29 3.5
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 3.788 ha 4.76 2.61
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.044 ha 0.05 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.518 ha 10.7 1.99
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14.310 ha 17.97 3.03
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.012 ha 0.02 2.6
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.214 ha 2.78 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.017 ha 0.02 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.045 ha 0.06 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4.541 ha 5.7 2.68
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.567 ha 3.22 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.976 ha 1.23 2.63
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.324 ha 0.41 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.336 ha 0.42 1.07
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3.743 ha 4.7 1.82
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2019
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2018
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2021
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Mechorosty Paludella squarrosa bažinník kostrbatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Eriogaster lanestris bourovec březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 127 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.