Ratajské rybníky

R.CR.03
Localisation: 49.769082N 15.944063E
Area: 81.947 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Altitude: 592 - 649 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků s rákosinou a rašelinnými loukami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.498 ha 1.83 2.74
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.798 ha 0.97 3
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.020 ha 0.02 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.263 ha 0.32 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.758 ha 0.93 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.018 ha 0.02 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.390 ha 0.48 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 20.444 ha 24.95 2.75
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.213 ha 1.48 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 13.307 ha 16.24 2.68
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.544 ha 9.21 2.31

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2022
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2022
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2022
Cévnaté rostliny Nymphaea alba leknín bílý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2022
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2022
Ryby a mihule Leucaspius delineatus slunka obecná -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2022
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2022
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Cévnaté rostliny Comarum palustre zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2022
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 60 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.