Zlatá louka

R.HB.03
Localisation: 49.714028N 15.771704E
Area: 34.584 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 462 - 533 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Unikátní slatinná louka s pramennými vývěry. Celá lokalita zarůstá sukcesním náletem dřevin (olše) a expandujícím rákosem v terestrické formě.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.560 ha 1.62 2.69
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.019 ha 0.05 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.707 ha 7.83 1.59
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4.535 ha 13.11 1.55
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.364 ha 3.94 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.081 ha 0.23 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.193 ha 0.56 3.95
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.096 ha 3.17 3.53
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8.543 ha 24.7 1.42
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.430 ha 1.24 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.212 ha 15.07 1.61
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.064 ha 0.19 1.71

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Triglochin palustris bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Mechorosty Paludella squarrosa bažinník kostrbatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Polyommatus bellargus modrásek jetelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 41 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.