Miletínská bažantnice a rybník Buben

R.JC.04
Localisation: 50.39611N 15.665645E
Area: 52.513 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 318 - 339 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Starý dubový porost a menší rybník obklopený olšinou.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.062 ha 3.93 2.67
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 6.385 ha 12.16 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.773 ha 3.38 2.88
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.488 ha 0.93 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.601 ha 6.86 2.34
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.178 ha 7.96 1.82
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 7.309 ha 13.92 2.09
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.489 ha 0.93 2.06
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.890 ha 3.6 2.23
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.032 ha 0.06 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.335 ha 0.64 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.821 ha 12.99 2.92
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 3.444 ha 6.56 2.51

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Platanthera sp. -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka, vejmutovka -- -- -- BL2, inv 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2016
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 96 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.