Rajchéřovské rybníky (Kačer a Rajchéřovský)

R.JH.10
Localisation: 48.969884N 15.191921E
Area: 107.890 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond system
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 610 - 653 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava dvou větších rybníků – rybníka Kačer a Rajchéřovského. Rybník Rajchéřovský značně zazemněný, s litorálními porosty sv. Phragmition s převahou Glyceria maxima, významný však zejména bohatými populacemi obojživelníků. Rybník Kačer mezo-oligotrofní s písčitým dnem, jen s fragmentárními úzkými litorálními porosty sv. Phragmition a Caricion rostratae a s cennými společenstvy obnaženého dna. Ve zrašelinělých výtopách a v okolí rybníků komplex luční mokřadní a rašelinné vegetace sv. Sphagno-Caricion canescentis, Caricion fuscae, Molinion a Violion caninae. Sukcesní přirozená olšina v místě bývalé osady.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 21.302 ha 19.74 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5.020 ha 4.65 2.5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.426 ha 0.4 1.26
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.987 ha 0.92 3.71
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.592 ha 0.55 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.041 ha 0.04 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.510 ha 1.4 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 10.646 ha 9.87 2.74
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.045 ha 0.04 4
T8.2A Sekundární podhorská a horská vřesoviště s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.814 ha 0.75 2.46
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.290 ha 0.27 3.78
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.452 ha 4.13 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9.423 ha 8.73 2.61

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2017
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Trichiura crataegi bourovec hlohový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Juniperus communis var. communis jalovec obecný pravý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 58 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.