Vílanecké rašeliniště

R.JI.06
Localisation: 49.340302N 15.552935E
Area: 62.702 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NR
Altitude: 561 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní rašeliniště protékané neupravenou vodotečí nad rybníkem. Rašeliniště zarůstá nálety dřevin. V minulosti zjištěna společenstva as. Sphagno-Caricetum appropinquatae, Sphagno-Caricetum rostratae, Chrysohypno-Trichophoretum alpini, ř. Phragmitetalia a sv. Magnocaricion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.394 ha 0.63 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.285 ha 0.45 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5.452 ha 8.69 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.003 ha 3.19 2.81
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3.303 ha 5.27 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.213 ha 0.34 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.300 ha 0.48 1.06
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.906 ha 6.23 3.66
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.245 ha 0.39 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9.233 ha 14.73 2.02

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica cunicularia -- Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2014
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 66 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.