Nová louka

R.JN.04
Localisation: 50.815921N 15.16225E
Area: 39.815 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: PLA, SPA, NR
Altitude: 778 - 799 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozlehlé rašeliniště v pánvi Blatného potoka, nejmocnější v oblasti Jizerských hor. Názorná sukcese od živého rašeliniště přes rašelinné louky s metlicí trsnatou, porosty kleče až po smrčiny. Fytocenózy sv. Caricion fuscae, Pinion mughi, Sphagnion medii, Vaccinio-Piceion. V těsném sousedství Blatný rybník – lesní rybníček o rozloze 1 ha s významnou faunou potápníkovitých.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.066 ha 0.16 1.35
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.066 ha 0.17 1.63
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0.148 ha 0.37 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.584 ha 1.47 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.981 ha 7.49 1.61
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 3.319 ha 8.34 1.24
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8.469 ha 21.27 1.06
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 13.281 ha 33.36 2.37

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Muscardinus avellanarius plšík lískový Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Blanokřídlí Formica rufa mravenec lesní Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2019
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2019
First 1 2 Showing: 15 - 26 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.