Čertovo jezero

R.KT.03
Localisation: 49.166222N 13.196734E
Area: 34.519 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mountain lake
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA, NM
Altitude: 883 - 1212 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Součást NPR Černé a Čertovo jezero (152 ha). Obě jezera jsou würmského stáří a vyplňují ledovcové kotle, vytvořené ve svorech a svorových rulách Královského hvozdu. Karová stěna s lavinovým svahem k jezeru je celá zalesněná. Průměrná hloubka jezera činí 17,9 m.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.043 ha 0.12 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.064 ha 0.18 4
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.163 ha 0.47 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.525 ha 1.52 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.269 ha 6.57 1.17
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9.553 ha 27.68 1.2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10.455 ha 30.29 3
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 11.446 ha 33.16 1.27

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2013
Ptáci Aythya nyroca polák malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.