Rudné

R.KV.04
Localisation: 50.360178N 12.671144E
Area: 102.744 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI
Altitude: 741 - 877 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Svahové rašeliniště a zrašelinělé neobhospodařované louky v Krušných horách.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 6.656 ha 6.48 1.54
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.589 ha 1.55 1.01
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.178 ha 0.17 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6.229 ha 6.06 1.15
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.166 ha 0.16 2.13
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.396 ha 0.39 1.78
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 26.468 ha 25.76 2.01
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 8.862 ha 8.63 1.26
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 6.676 ha 6.5 1.6
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.052 ha 0.05 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.732 ha 0.71 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 10.720 ha 10.43 1.3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Vážky Orthetrum coerulescens vážka žlutoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Dactylorhiza maculata prstnatec plamatý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.