Jeseň, prameniště Liboce

R.KV.05
Localisation: 50.195161N 13.203929E
Area: 106.691 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
fishpond
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Altitude: 676 - 727 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník Jeseň s přilehlými mokřadními loukami v pramenné oblasti Liboce a Blšanky v Doupovských horách. Kolem rybníka a pramenišť druhově bohaté luční porosty s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.201 ha 0.19 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.142 ha 0.13 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.202 ha 2.06 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.791 ha 2.62 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7.503 ha 7.03 2.02
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4.932 ha 4.62 1.33
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.164 ha 1.09 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 56.630 ha 53.08 1.15
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.112 ha 1.98 1.34
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 11.133 ha 10.43 1.31
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.242 ha 3.04 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.124 ha 0.12 2.01
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.041 ha 6.6 2.27
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.073 ha 0.07 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.699 ha 0.66 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2021
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Dama dama daněk evropský -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2019
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2015
Motýli Euphydryas aurinia hnědásek chrastavcový -- HD II Ohrožený (EN) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea cinxia hnědásek kostkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Gentiana pneumonanthe hořec hořepník Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 71 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.