Údolí Klokočky a Bělé

R.MB.01
Localisation: 50.504387N 14.903935E
Area: 134.356 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNM, NM
Altitude: 214 - 253 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní niva Klokočky a Bělé, včetně rezervací Klokočka (SPR od r. 1956, 3 ha) a Rečkov (SPR od r. 1949, 3,4 ha), až k jejich soutoku a dále po toku Bělé až k jejímu soutoku s Jizerou. Z rostlinných společenstev jsou zastoupeny slatinné olšiny (Alnion glutinoso-incanae), vysokostébelné ostřice (Magnocaricion elatae) a dále sv. Calthion, Caricion fuscae, Caricion lasiocarpae, Caricion davallianae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.147 ha 0.11 1.4
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.034 ha 0.03 4
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.131 ha 0.1 3.79
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 3.208 ha 2.39 3.21
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.241 ha 0.18 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 5.030 ha 3.74 3.79
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.033 ha 0.02 4
L8.2 Lesostepní bory 91U0 Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia) 2.724 ha 2.03 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.068 ha 0.79 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.449 ha 0.33 2.8
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.432 ha 1.07 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.241 ha 3.16 1.52
L1 Mokřadní olšiny -- -- 23.987 ha 17.85 1.91
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.242 ha 0.92 2.89
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 2.115 ha 1.57 1.68
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Houby Mucronella calva -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2016
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Brouci Zeugophora frontalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Timarcha metallica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Brouci Platyrhinus resinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Luperus longicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Lixus bardanae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Rhinoncus albicinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Brouci Ceutorhynchus pervicax -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Chaetocnema sahlbergii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 162 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.