Na Bahnech u Tuchomi

R.NB.07
Localisation: 50.344547N 15.141193E
Area: 57.090 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Altitude: 224 - 235 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mokré louky podél Bahenského rybníka.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 19.762 ha 34.62 1.74
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.059 ha 0.1 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.464 ha 0.81 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.556 ha 0.97 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.185 ha 0.32 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.201 ha 0.35 2.19
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 7.762 ha 13.6 2.36
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.189 ha 2.08 1.3
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 4.518 ha 7.91 2.5
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.223 ha 0.39 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.561 ha 13.24 2.26

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Symphytum bohemicum kostival český Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Valeriana stolonifera kozlík ukrajinský -- -- Málo dotčený (LC) -- 2014
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2014
Mechorosty Ricciocarpos natans nalžovka plovoucí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2014
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex hostiana ostřice Hostova Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2014
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 32 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.