Jestřabí

R.OL.05
Localisation: 49.635763N 17.483656E
Area: 111.222 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, SPA
Altitude: 599 - 656 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mokrá louka napravo od silnice do Velké Střelné s výskytem společenstva Cirsietum rivularis, as. Scirpetum sylvatici a Iridetum sibiricae, které se řadí mezi nejvzácnější a nejcennější vegetační typy v zájmovém území.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.390 ha 0.35 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.068 ha 0.06 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.963 ha 0.87 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5.844 ha 5.25 2.03
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.083 ha 0.07 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 12.009 ha 10.8 2.22
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 14.741 ha 13.25 2.35
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.377 ha 0.34 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.640 ha 0.58 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.637 ha 2.37 2.06
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.102 ha 0.09 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Linaria vulgaris lnice květel -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá, vlčí bob mnoholistý -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2015
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Sylvia nisoria pěnice vlašská Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Malva alcea sléz velkokvětý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Senecio vulgaris starček obecný -- -- -- nat 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.