Stará voda

R.OL.06
Localisation: 49.745922N 17.571158E
Area: 20.254 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
The degree of protection: SPA
Altitude: 530 - 574 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolí Lazského potoka (severně od poutního kostela) včetně podmáčených luk v nivě potoka a lesních porostů a lučních formací na svazích.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.000 ha -- 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.002 ha 0.01 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.003 ha 0.01 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.019 ha 0.09 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.028 ha 0.14 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.048 ha 0.23 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.102 ha 0.5 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.140 ha 0.69 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.143 ha 0.71 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.199 ha 0.98 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.341 ha 1.68 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.573 ha 2.83 3.95
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.595 ha 2.94 3.62
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.621 ha 3.07 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.978 ha 4.83 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Savci Dama dama daněk evropský -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2020
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2013
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2014
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2013
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2013
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.