Sázava

R.PH.01
Localisation: 49.863745N 14.921147E
Area: 724.417 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 197 - 378 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Řeka meandrující krajinou pahorkatinného rázu, místy v hlubokém kaňonovitém údolí. Jedná se o tok Sázavy mezi městem Sázava a ústím do Vltavy.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.838 ha 0.12 2.15
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.002 ha -- 2
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1.039 ha 0.14 2.64
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 4.626 ha 0.64 3.76
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.165 ha 0.02 1.67
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.864 ha 0.12 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6.522 ha 0.9 2.62
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.297 ha 0.04 3.18
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 11.056 ha 1.53 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 98.312 ha 13.57 2.78
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.130 ha 0.02 2
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.201 ha 0.03 1.85
S2B Pohyblivé sutě kyselých hornin 8150 Středoevropské silikátové sutě 0.018 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.814 ha 0.11 2.29
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.200 ha 0.03 2.18
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší, brčál barvínek -- -- -- nat 2016
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2, nat 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2016
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2014
Ploštice Aphelocheirus aestivalis hlubenka skrytá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2020
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Sisymbrium officinale hulevník lékařský -- -- -- nat 2020
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 119 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.