Peklo

R.PR.02
Localisation: 49.576616N 17.618793E
Area: 16.066 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, SPA
Altitude: 350 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Maloplošný fragment podmáčené svahové prameništní louky. Vegetačně představuje zbytek ustupujícího mokřadu, který tvoří ostřicová louka sv. Caricion rostratae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.018 ha 0.11 3
L3.3C Hercynsko-karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.014 ha 0.09 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.849 ha 5.28 1.5
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.756 ha 4.71 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.002 ha 0.01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.135 ha 0.84 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.029 ha 0.18 1.78
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 8.674 ha 53.99 1.46
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.135 ha 0.84 1.18
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.792 ha 17.38 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.107 ha 0.67 1.59

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Gnorimus nobilis zdobenec zelenavý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Ficedula parva lejsek malý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Carabus variolosus střevlík hrbolatý Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Parnassius mnemosyne jasoň dymnivkový Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Netopýři Rhinolophus hipposideros vrápenec malý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2021

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.