Kvilda – Pod políčky

R.PT.05
Localisation: 49.023253N 13.581685E
Area: 95.855 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA, NM
Altitude: 1039 - 1150 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex botanicky cenné prameništní, rašeliništní a luční vegetace s mozaikou společenstev sv. Cardamino-Montion, Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Polygono-Trisetion, Violion caninae, Calthion, místy na kontaktu s podmáčenými a rašelinnými smrčinami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 7.637 ha 7.97 1.9
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5.057 ha 5.28 2.18
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.021 ha 0.02 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.631 ha 0.66 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.020 ha 0.02 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.906 ha 1.99 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.754 ha 11.22 1.81
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.292 ha 1.35 3.38
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.460 ha 0.48 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 15.752 ha 16.43 2.26
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 26.123 ha 27.25 2.22
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 2.857 ha 2.98 2.51
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.480 ha 0.5 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Antennaria dioica kociánek dvoudomý -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Pedicularis palustris všivec bahenní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Ligusticum mutellina koprníček bezobalný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Gentiana pannonica hořec panonský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 49 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.