Berounka (Chrást – Račice)

R.RA.02
Localisation: 49.910392N 13.531917E
Area: 1 029.190 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA, NM, NR
Altitude: 227 - 369 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přírodní nebo jen mírně upravená řeka v údolí bez negativního antropického ovlivnění, s břehovými porosty a tůněmi, silně zarostlá vodními makrofyty (zvl. v úseku Chrást – Skryje).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.726 ha 0.07 2.26
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.098 ha 0.01 1
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 4.592 ha 0.45 1.59
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.347 ha 0.03 1.06
T6.1A Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.005 ha -- 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 65.425 ha 6.36 2.87
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 1.891 ha 0.18 1.8
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3.474 ha 0.34 1.9
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.003 ha -- 1
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.525 ha 0.44 2.43
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 18.920 ha 1.84 2.28
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.890 ha 0.09 1.35
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.000 ha -- 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.100 ha 0.2 1.17
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 33.368 ha 3.24 1.11
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 45 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Lamia textor kozlíček vrbový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Plazi Coronella austriaca užovka hladká Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Plazi Lacerta viridis ještěrka zelená Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Plazi Natrix tessellata užovka podplamatá Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ploštice Aphelocheirus aestivalis hlubenka skrytá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 227 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.