Srbečské rybníky

R.RA.04
Localisation: 50.218353N 13.845173E
Area: 75.935 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 307 - 529 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava rybníků na Srbečském potoce (horní tok potoka Bakovského) leží v teplém údolí Džbánské pahorkatiny. Podél potoka mezi rybníky jsou hojné enklávy vrb, rákosu a orobince. Na rybníku Babinec roste vzácná prustka obecná. V nádržích a okolních mokřadech je mimořádně bohaté naleziště mnoha druhů žab. Jedna z nejzajímavějších a nejbohatších ornitologických lokalit regionu.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.007 ha 0.01 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.406 ha 0.53 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3.066 ha 4.04 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.055 ha 0.07 1
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 1.348 ha 1.78 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.235 ha 0.31 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.495 ha 0.65 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.472 ha 1.94 2.43
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.839 ha 7.69 3.86
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.060 ha 0.08 3
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.001 ha -- 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.420 ha 0.55 3.07
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.575 ha 13.93 3.54

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2018
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Symphytum bohemicum kostival český Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 43 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.