Zaorlicko

R.RK.04
Localisation: 50.317924N 16.427603E
Area: 111.073 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NM, NR
Altitude: 700 - 772 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Nivní mokřiny a tůně, ostřicové louky, olšiny. Z botanického hlediska jde o cenné území podél horního toku Divoké Orlice s roztroušenou zelení, lidovou architekturou a bohatým zastoupením různých typů mokrých až rašelinných luk v různém stupni obhospodařování. Výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin. Součástí lokality jsou i oligotrofní slatiniště Velká, Trčkovská a Hraniční louka, která navazují na vrchoviště na polské straně. Na slatiništi dominují společenstva nízkých ostřic (např. Caricetum davallianae) a asociace s upolínem nejvyšším, starčkem potočním a kuklíkem potočním.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.786 ha 1.61 4
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.166 ha 0.15 2
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.191 ha 1.07 3.38
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.711 ha 1.54 1.04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.391 ha 3.05 3.24
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.631 ha 0.57 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.723 ha 2.45 1.57
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.544 ha 1.39 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 32.642 ha 29.39 2.89
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.281 ha 1.15 2.6
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 1.343 ha 1.21 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7.231 ha 6.51 1.58
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.340 ha 2.11 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica lugubris -- Ohrožený -- -- -- 2016
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2021
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2020
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Brouci Ilybius aenescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Phylloscopus trochiloides budníček zelený -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2020
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 80 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.