Údolí Jizery

R.SM.01
Localisation: 50.621297N 15.303168E
Area: 13.914 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NM, NR
Altitude: 297 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozené říční koryto. Skalnaté, hluboce zaříznuté údolí Jizery v úseku od Podspálovského mlýna k Semilům. Geologicky území náleží komplexu západosudetského krystalinika. Je budováno převážně metamorfovanými horninami vulkanického komplexu svrchnosilurského stáří. V J okraji jsou spodnosilurské fylity a drcená usměrněná žula devonského stáří. Hluboké zaříznutí Jizery je důsledkem mladých saxonských pohybů, které zvýšily erozi toku. Území je zalesněno většinou druhotnými smrkovými, zčásti i borovými porosty.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.640 ha 18.97 1.21
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.240 ha 1.73 1.07
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.085 ha 0.61 1.97
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.038 ha 0.27 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.245 ha 1.76 2
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.020 ha 0.14 1.06
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.099 ha 0.71 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 3.844 ha 27.63 1.37
S1.4 Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin -- -- 0.034 ha 0.25 1
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0.190 ha 1.36 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.169 ha 1.22 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.463 ha 3.33 1
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.175 ha 1.26 1
M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) 3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů 0.166 ha 1.19 1.98

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Psilolechia leprosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Mechorosty Cololejeunea calcarea ježenka vápencová -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Saxifraga rosacea subsp. steinmannii lomikámen trsnatý vlnatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá Ohrožený -- -- -- 2020
Mechorosty Jungermannia atrovirens trsenka tmavozelená -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Calamagrostis pseudophragmites třtina pobřežní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.