Podhajská mokvaviska

R.SM.03
Localisation: 50.556923N 15.190661E
Area: 19.956 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 258 - 282 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Bažiny a olšina, přecházející do doubravy jižně od rybníka Bažantník.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.530 ha 2.66 2.69
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.506 ha 2.53 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.253 ha 1.27 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.343 ha 11.74 3.24
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.868 ha 4.35 2.77
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.088 ha 10.46 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.605 ha 3.03 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.444 ha 7.23 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.404 ha 2.03 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.111 ha 0.55 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.065 ha 0.33 1.02
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.871 ha 4.36 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.005 ha 5.04 1
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.888 ha 4.45 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.070 ha 20.4 1.47

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aphodius niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Lišejníky Opegrapha vulgata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Chaenotheca phaeocephala -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Chaenotheca stemonea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Chaenotheca trichialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Chrysothrix candelaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Lecidella elaeochroma -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Pertusaria albescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Calicium adspersum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Lišejníky Pertusaria amara -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Physconia enteroxantha -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Sclerophora pallida -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 60 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.