Ohře (Šabina-Kadaň)

R.SO.01
Localisation: 50.273037N 12.99423E
Area: 1 247.461 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, SPA, NM
Altitude: 283 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Součástí lokality je i NPP Údolí Ohře (32,8 ha). Převážně neregulovaná peřejnatá řeka v hlubokém údolí, silně zarostlá vodními makrofyty.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 8.411 ha 0.67 2.31
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.275 ha 0.02 1.92
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 3.764 ha 0.3 1.74
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.000 ha -- 2
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.006 ha -- 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2.273 ha 0.18 2.84
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 2.731 ha 0.22 2.59
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0.050 ha -- 1
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.063 ha 0.01 1
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.084 ha 0.01 2
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.005 ha -- 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.527 ha 0.04 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 21.479 ha 1.72 2.04
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 6.629 ha 0.53 2.59
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.061 ha -- 1
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 57 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Brouci Hydrochus ignicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014 2017
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2017
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Leonurus cardiaca buřina srdečník pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Anthericum liliago bělozářka liliovitá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 213 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.