Přemyslovské sedlo

R.SU.02
Localisation: 50.108158N 17.059887E
Area: 6.593 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 751 - 800 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Společenstva rašelinných a mokrých luk s vysokou druhovou diverzitou a výskytem celé řady zvláště chráněných druhů rostin. Společenstva sv. Caricion fuscae a Sphagno recurvi, Calthion, Polygono-Trisetion, Arrhenatherion, Violion caninae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.156 ha 2.37 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.926 ha 14.05 2.47
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.201 ha 3.05 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.060 ha 0.91 2.5
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.408 ha 21.36 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.012 ha 30.51 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. succisifolia škarda měkká čertkusolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Syringa vulgaris šeřík obecný -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2, inv 2020
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Peucedanum ostruthium všedobr horský -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Gymnadenia conopsea pětiprstka žežulník Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2020
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Lilium bulbiferum lilie cibulkonosná Silně ohrožený -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.