Rokytná

R.TR.06
Localisation: 49.078564N 16.371856E
Area: 534.913 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 228 - 443 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.032 ha 0.01 4
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 2.463 ha 0.46 2.13
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.153 ha 0.03 1.14
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.038 ha 0.01 2.19
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.008 ha -- 3
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5.931 ha 1.11 3.49
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0.182 ha 0.03 1.85
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.478 ha 0.09 1.77
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 54.241 ha 10.14 2.39
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.082 ha 0.58 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3.037 ha 0.57 1.91
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 49.723 ha 9.3 2.43
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.034 ha 0.01 3.86
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 32.219 ha 6.02 2.8
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0.222 ha 0.04 2
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 32 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Amara lucida -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Bothrideres bipunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Lišejníky Bacidia fraxinea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Semanotus undatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Měkkýši Viviparus acerosus bahenka uherská -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Filago arvensis bělolist rolní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Hieracium cymosum chlupáček chocholičnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Centaurea triumfettii subsp. axillaris chrpa chlumní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Verbascum phoeniceum divizna brunátná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Quercus pubescens dub pýřitý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 139 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.