Rákosiny u Pilníkova

R.TU.02
Localisation: 50.537955N 15.84061E
Area: 101.085 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
Altitude: 365 - 403 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Niva Starobuckého potoka mezi Dolními Starými Buky a Pilníkovem. Rákosiny, křoviny a mokré louky, významná ornitologická lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.146 ha 1.13 3.47
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.277 ha 0.27 3.71
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.706 ha 6.63 2.97
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.732 ha 3.69 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.642 ha 1.62 1.35
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.269 ha 0.27 3.52
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 2.675 ha 2.65 2.75
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16.094 ha 15.92 1.47
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.354 ha 2.33 2.71
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.860 ha 0.85 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 26.662 ha 26.38 2.54
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.234 ha 0.23 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.340 ha 0.34 1.82
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.318 ha 5.26 2.31
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.567 ha 2.54 2.69
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2018
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2018
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.