Hrubá Brodská

R.VS.04
Localisation: 49.357649N 18.191873E
Area: 22.366 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Altitude: 500 - 629 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní horské slatinné louky (Caricetalia fuscae).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.849 ha 3.8 2.22
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.509 ha 6.75 1.92
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.008 ha 13.45 2.41
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.026 ha 0.11 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.015 ha 0.07 4
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.214 ha 0.95 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.602 ha 2.69 2.77
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.928 ha 4.15 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.151 ha 5.15 1.68
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.135 ha 0.6 2.78
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.263 ha 1.18 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.052 ha 0.23 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.023 ha 9.04 2.23
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4.548 ha 20.33 1.93

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Orchesia blandula -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2018
Brouci Carabus variolosus střevlík hrbolatý Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.