Mokrá louka u Doubrav

R.ZL.01
Localisation: 49.154845N 17.675369E
Area: 21.414 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 337 - 388 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jediná nivní mokřadní louka v okrese Zlín. Výskyt několika rostlinných společenstev v závislosti na hladině podzemní vody. Pobřežní olšiny sv. Alnion glutinosae, mokré až mezofilní louky sv. Molinion, Arrhenatherion, Calthion. Významná batrachologická lokalita, probíhá výzkum motýlů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.224 ha 5.72 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.005 ha 0.02 3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.276 ha 1.29 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.707 ha 12.64 1.13
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.411 ha 6.59 1.41
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.753 ha 12.86 2.78
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.005 ha 0.02 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.817 ha 22.5 1.39
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.094 ha 0.44 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.372 ha 34.43 1.04

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Valeriana simplicifolia kozlík celolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Phengaris teleius modrásek očkovaný Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.