Božické rybníky – Karlov

R.ZN.02
Localisation: 48.826709N 16.285273E
Area: 90.970 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: SCI, NM, NR
Altitude: 194 - 226 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava lesních rybníků s rákosinami a podmáčenými ostřicovými porosty, vyvinutý potoční luh v nivě Příčního potoka. Významné loviště a oblast letních kolonií dutinových druhů netopýrů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.653 ha 0.72 2.21
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.036 ha 1.14 1.35
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5.440 ha 5.98 2.81
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.092 ha 2.3 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.532 ha 1.68 3.72
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 8.412 ha 9.25 1.96
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.172 ha 5.69 2.71
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 3.459 ha 3.8 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.431 ha 0.47 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.888 ha 9.77 2.56
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 14.016 ha 15.41 3.33

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Datonychus urticae -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2018
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Carassius carassius karas obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Nycticorax nycticorax kvakoš noční Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Cybister lateralimarginalis křepčík obroubený -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 50 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.