Bojanovické rybníky

R.ZN.04
Localisation: 48.952113N 15.965315E
Area: 43.565 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
fishpond system
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 350 - 395 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava 5 rybníků na Bojanovickém potoce, kolem ústí potoka do dvou nejspodnějších rybníků s podmáčenými loukami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.371 ha 3.15 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.014 ha 2.33 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.156 ha 0.36 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5.007 ha 11.49 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.221 ha 0.51 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.019 ha 13.82 2.35
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10.699 ha 24.56 2.49
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4.571 ha 10.49 2.72
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.810 ha 1.86 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2016
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2015
Ryby a mihule Carassius auratus karas zlatý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Obojživelníci Triturus cristatus s. l. čolek velký komplex Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Viola stagnina violka slatinná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Obojživelníci Bufotes viridis ropucha zelená Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.