Krejcar

R.ZR.02
Localisation: 49.722879N 15.974667E
Area: 34.678 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: PLA
Altitude: 632 - 637 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník obklopený rašelinnými loukami a lesy (podmáčené smrčiny a rašelinné bory). Rašeliniště stejného jména je registrováno i v okrese Chrudim (22,7 ha).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.025 ha 0.07 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 13.049 ha 37.63 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.037 ha 0.11 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.656 ha 4.78 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.485 ha 1.4 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.219 ha 9.28 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.657 ha 1.89 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 9.987 ha 28.8 1.57
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.019 ha 0.05 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Phengaris teleius modrásek očkovaný Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2015
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 29 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.