Meandry Svratky u Milov

R.ZR.03
Localisation: 49.674694N 16.085592E
Area: 100.050 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 580 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Vlhké louky v aluviu meandrující řeky Svratky. Břehový porost olší a vrb.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.127 ha 0.13 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.376 ha 0.38 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.073 ha 0.07 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 4.233 ha 4.23 1.29
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.049 ha 0.05 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.872 ha 0.87 2.13
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.263 ha 0.26 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.087 ha 1.09 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.029 ha 0.03 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.156 ha 0.16 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.204 ha 1.2 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 18.793 ha 18.78 1.79
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.878 ha 3.88 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 32.017 ha 32 1.96
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 3.332 ha 3.33 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Hieracium lactucella chlupáček myší ouško -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Motacilla citreola konipas citronový -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2013
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 78 results

Realizované projekty

Název projektu: Tůně a přírodní učebna Hliníky v Křižánkách
Realizátor projektu: Sdružení Krajina
Doba realizace: od 2015 do 2018
Výše podpory: 103 tis. Kč
Zdroj: POPFK
Anotace: Lokalita u obce Křižánky sloužila v minulosti k těžbě jílu a vznikla tady také černá skládka. Díky projektu došlo k revitalizaci a vznikly zde nové tůně. Bylo také zřízeno zázemí pro terénní výuku křižáneckých školáků, hadník a hmyzí hotel. Na této akci je kromě obnovy mokřadního biotopu také velmi cenná spolupráce mezi místními občany a ochranou přírody. Odkaz na článek: http://www.regionalist.cz/index.php?z1=181106-1541492272 https://www.zdarskypruvodce.cz/u-krizanek-obnovi-tune-deti-se-tam-budou-chodit-ucit/

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.