Modravské slatě

Šumava peatlands

RS01.01
Localisation: 49.004671N 13.450769E
Area: 4 538.569 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 820 - 1364 m
Condition: 1
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Pramenná oblast Vydry. Komplex několika rozsáhlých (např. Rokytská slať, Roklanská slať, Mlynářská slať, Cikánská slať, Luzenská a Hraniční slať) a řady menších (např. Blatenská slať, Javoří pila, Šárecká slať, Roklanská nádrž, Roklanský les, Novohuťské močály, Vrchová slať, Rašeliniště pod Kostelním vrchem, Rašeliniště v Srňském lese) rašelinišť v nejvyšších polohách Šumavy, s rozsáhlými lesními komplexy v montánním až supramontánním stupni. Jedinečný vegetační komplex klimatického klimaxu (klimaxové smrčiny as. Calamagrostio villosae-Piceetum) v mozaice se společenstvy edafického klimaxu (vrchovištní rašeliniště se společenstvy svazů Sphagno-Caricion canescentis, Leuco-Scheuchzerion, Sphagnion medii, Oxycocco-Empetrion hermaphroditi a Oxycocco-Ericion, rašelinné a podmáčené smrčiny as. Sphagno-Piceetum a Mastigobryo-Piceetum, rašelinné a mrazové bezlesí a reliktní prameniště).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.946 ha 0.02 1
R1.5 Subalpínská prameniště -- -- 0.822 ha 0.02 1
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 6.659 ha 0.15 1.03
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 238.246 ha 5.25 1.08
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 40.113 ha 0.88 1.2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 93.188 ha 2.05 1.4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1.366 ha 0.03 1.45
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.024 ha -- 1.65
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 54.413 ha 1.2 1.69
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 332.674 ha 7.33 1.77
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.519 ha 0.01 1.78
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 18.477 ha 0.41 1.9
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 57.310 ha 1.26 1.95
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.122 ha -- 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.851 ha 0.11 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Ricasolia amplissima -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Peltigera collina -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Schljakovia kunzeana -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Lišejníky Sticta fuliginosa -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Lišejníky Peltigera horizontalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Nephroma resupinatum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Nephroma parile -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Nephroma bellum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Mycoblastus affinis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Lišejníky Micarea adnata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 217 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.