Modravské slatě

Šumava peatlands

RS01.01
Localisation: 49.004671N 13.450769E
Area: 4 538.569 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 820 - 1364 m
Condition: 1
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Pramenná oblast Vydry. Komplex několika rozsáhlých (např. Rokytská slať, Roklanská slať, Mlynářská slať, Cikánská slať, Luzenská a Hraniční slať) a řady menších (např. Blatenská slať, Javoří pila, Šárecká slať, Roklanská nádrž, Roklanský les, Novohuťské močály, Vrchová slať, Rašeliniště pod Kostelním vrchem, Rašeliniště v Srňském lese) rašelinišť v nejvyšších polohách Šumavy, s rozsáhlými lesními komplexy v montánním až supramontánním stupni. Jedinečný vegetační komplex klimatického klimaxu (klimaxové smrčiny as. Calamagrostio villosae-Piceetum) v mozaice se společenstvy edafického klimaxu (vrchovištní rašeliniště se společenstvy svazů Sphagno-Caricion canescentis, Leuco-Scheuchzerion, Sphagnion medii, Oxycocco-Empetrion hermaphroditi a Oxycocco-Ericion, rašelinné a podmáčené smrčiny as. Sphagno-Piceetum a Mastigobryo-Piceetum, rašelinné a mrazové bezlesí a reliktní prameniště).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.519 ha 0.01 1.78
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.851 ha 0.11 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 238.246 ha 5.25 1.08
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 6.659 ha 0.15 1.03
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 29.660 ha 0.65 2.44
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.122 ha -- 2
R1.5 Subalpínská prameniště -- -- 0.822 ha 0.02 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 1.665 ha 0.04 2.06
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 332.674 ha 7.33 1.77
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.946 ha 0.02 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 93.188 ha 2.05 1.4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 912.298 ha 20.1 2.02
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 57.310 ha 1.26 1.95
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 40.113 ha 0.88 1.2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.679 ha 0.24 2.45
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Ricasolia amplissima -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Peltigera collina -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Schljakovia kunzeana -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Lišejníky Sticta fuliginosa -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Lišejníky Peltigera horizontalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Nephroma resupinatum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Nephroma parile -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Nephroma bellum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Lišejníky Mycoblastus affinis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Lišejníky Micarea adnata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 217 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.