Jezerní slať

Šumava peatlands

RS01.05
Localisation: 49.036648N 13.565747E
Area: 164.659 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA, NM
Altitude: 1050 - 1121 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Horské rozvodnicové vrchoviště s “klečovými porosty“ (Sphagno magellanici-Pinetum mugo), na části sukcesně regenerující vytěžené plochy, podél potoka a v laggu mokřadní ostřicová společenstva Sphagno-Caricion canescentis, v jezírku a šlencích Leuco-Scheuchzerion. Podél části obvodu podmáčené smrčiny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 33.693 ha 20.46 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3.743 ha 2.27 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.061 ha 0.04 1.54
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.204 ha 0.12 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.351 ha 0.82 2.19
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 4.117 ha 2.5 1.47
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.023 ha 0.01 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6.352 ha 3.86 2.05
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 10.956 ha 6.65 2.23
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 26.884 ha 16.33 1.6
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 19.154 ha 11.63 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 1.396 ha 0.85 1.44
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.017 ha 0.01 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.762 ha 2.28 2.05
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.320 ha 0.19 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2020
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 59 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.