Mezilesní slať

Šumava peatlands

RS01.07
Localisation: 49.049961N 13.606712E
Area: 181.517 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 1070 - 1140 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé rozvodnicové “klečové“ vrchoviště (rozvodí Hamerského potoka a Losenice), zčásti narušené dřívější těžbou rašeliny. Probíhající sukcese na obnažené rašelině. Klečové porosty as. Sphagno magellanici-Pinetum mugo a další spol. sv. Sphagnion medii a Oxycocco-Empetrion hermaphroditi. Rozsáhlé laggové ostřicové porosty sv. Sphagno-Caricion canescentis a Leuco-Scheuchzerion. V pramenné oblasti Losenice na severní straně a směrem po proudu Hamerského potoka k jihozápadu navazují rozsáhlé porosty podmáčených smrčin as. Mastigobryo-Piceetum a drobná horská vrchoviště.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 2.756 ha 1.52 4
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 10.919 ha 6.02 3.04
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 17.646 ha 9.72 1.06
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3.811 ha 2.1 3.46
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 58.434 ha 32.19 1.54
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 11.876 ha 6.54 1.25
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 48.055 ha 26.47 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.493 ha 0.27 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.891 ha 1.04 3.41
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.069 ha 0.04 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 22.676 ha 12.49 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Comarum palustre zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2, nat 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Lullula arborea skřivan lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.