Žďárecká slať

Šumava peatlands

RS01.08
Localisation: 48.941998N 13.638944E
Area: 69.237 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 980 - 1000 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Horské vrchoviště se souvislými “klečovými“ porosty (Sphagno magellanici-Pinetum mugo) s přechody k podmáčeným rašelinným smrčinám na okrajích. V laggu a podél potoka v západní části ostřicová společenstva sv. Sphagno-Caricion canescentis, ve šlencích Leuco-Scheuchzerion. Směrem na jih a jihozápad navazují cenné rozsáhlé rašelinné louky (Caricion fuscae) a nevyužívané pastviny (Polygono-Trisetion, Violion caninae).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.059 ha 0.09 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 2.342 ha 3.38 2
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 2.380 ha 3.44 1.39
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2.445 ha 3.53 2.37
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.827 ha 4.08 1.5
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 3.441 ha 4.97 1.23
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.241 ha 6.13 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 5.927 ha 8.56 2.53
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 11.983 ha 17.31 1.35
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 14.480 ha 20.91 2.7
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 15.586 ha 22.51 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Boloria eunomia perleťovec mokřadní Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Carabus arcensis střevlík polní Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Acronicta menyanthidis šípověnka vachtová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2014
Motýli Colias palaeno žluťásek borůvkový Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.