Novořecké močály J. Hradec

Třeboň fishponds

RS02.06
Localisation: 49.013668N 14.864169E
Area: 317.257 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 432 - 445 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Záplavové území Nové řeky s unikátní mozaikou vodních a mokřadních biotopů, s trvalými i periodickými lagunami, které jsou v různém stupni zazemnění. V tůních společenstva sv. Lemnion minoris, Potamion pusilli, Batrachion aquatilis, Nymphaeion albae a Oenanthion aquaticae, jinak plošně převažují rákosiny sv. Phragmition communis a Phalaridion arundinaceae a porosty vysokých ostřic sv. Caricion gracilis. Roztroušené porosty bažinných vrbin sv. Salicion cinereae a formace křovinných porostů tavolníku vrbolistého. Menší plochy kosených luk sv. Alopecurion a Molinion. V JV části území navazují reprezentativní porosty bažinných olšin sv. Alnion glutinosae. Výskyt mnoha ptačích druhů vázaných na vodní a mokřadní biotopy, tahové shromaždiště vodních ptáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.542 ha 0.17 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.382 ha 0.12 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.716 ha 0.23 1.35
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.914 ha 1.23 1
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 7.966 ha 2.51 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 24.656 ha 7.77 1.14
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.116 ha 0.98 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6.150 ha 1.94 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.911 ha 1.55 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.237 ha 0.39 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 35.870 ha 11.31 2.23
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 58.599 ha 18.47 1.7
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.001 ha -- 3
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.528 ha 0.17 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 69.708 ha 21.97 1.83
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Necydalis maior -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Tropideres albirostris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Tenebrio opacus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Symbiotes gibberosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Stictoleptura scutellata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Plateumaris braccata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Oxylaemus cylindricus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Mycetophagus populi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Mycetophagus decempunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Lymexylon navale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Leptura annularis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Hydrochus brevis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 174 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.